Đang tải

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Xác định chủ trương mới, toàn diện, đột phá về phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Audio THPL
06-11-2021 14:16

(THPL)- Nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, ý nghĩa đặc biệt của văn hóa là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, nhưng điểm rất mới là Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh yếu tố con người là trung tâm, là mục tiêu, là động lực quan trọng nhất để phát triển đất nước. Trong đó, khát vọng phát triển đất nước là động lực bao trùm nhất.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, tại Đại hội XIII, Đảng đã nêu yêu cầu: Từng bước vươn lên khắc phục các hạn chế của con người Việt Nam, đồng thời đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa con người Việt Nam, hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Vấn đề hệ giá trị đã được đặt ra từ Đại hội VIII cách đây hơn 20 năm nhưng giờ đây được tiếp nối, hoàn thiện và và nâng lên 1 tầm mới.

Đứng trước yêu cầu cấp thiết là gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, Đảng cũng coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để Việt Nam tiến kịp, tiến cùng thời đại. Đặc biệt, thuật ngữ "sức mạnh mềm" lần đầu tiên xuất hiện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định, các giá trị, bản sắc văn hóa Việt Nam là động lực to lớn phát triển đất nước.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng chỉ rõ tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống còn diễn biến phức tạp. Bởi vậy, công cuộc xây dựng phát triển văn hóa không tách rời nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hướng đến sự phát triển bền vững, lâu dài.

Nguồn: VTV – Video: QĐND

Cùng chuyên mục