Đang tải

Từ 1/3/2022, mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo Thông tư 28

Audio THPL
25-02-2022 10:05 7,464

(THPL) - Từ 1/3/2022, quy định về mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện theo Thông tư 28/2021. Theo đó, tai nạn lao động xảy ra lần nào thực hiện bồi thường lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó.

Các trường hợp được bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như, người lao động bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người lao động này gây ra; trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 28.

Người lao động bị bệnh nghề nghiệp làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do bệnh nghề nghiệp khi đang làm việc cho người sử dụng lao động, hoặc trước khi nghỉ hưu, trước khi thôi việc, trước khi chuyển đến làm việc cho người sử dụng lao động khác.

Ngoài ra, nguyên tắc bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ gồm các nội dung như, tai nạn lao động xảy ra lần nào thực hiện bồi thường lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó. Việc bồi thường đối với người lao động bị bệnh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định, lần thứ nhất căn cứ vào mức suy giảm khả năng lao động trong lần khám đầu; Từ lần thứ hai trở đi căn cứ vào mức suy giảm khả năng lao động tăng lên để bồi thường phần chênh lệch mức suy giảm khả năng lao động so với kết quả giám định lần trước liền kề.

Các mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính như sau, ít nhất bằng 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10% thì ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương; nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80% thì cứ tăng 1% sẽ được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo công thức dưới đây hoặc tra theo bảng tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 28.


Nguồn: Người Lao động – TH: THPL

Cùng chuyên mục