Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 07/6/2024 - Dự toán nguồn thực hiện cải cách tiền lương, kinh phí điều chỉnh lương hưu 2025

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Lưu trữ hồ sơ thẩm định giá tối thiểu 10 năm; - Dự toán nguồn thực hiện cải cách tiền lương, kinh phí điều chỉnh lương hưu 2025; - Sửa quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản.

Thứ sáu, 07/06/2024 09:00
Nguồn: TVPL