Bộ Tư pháp: Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ

Audio THPL
04-03-2021 15:20

(THPL)- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp về thanh niên và công tác thanh niên thông qua việc tuyên truyền, cập nhật thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh vừa ký Quyết định số 271 ngày 1/3/2021 ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của Bộ năm 2021.

Kế hoạch đã xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Theo đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp về thanh niên và công tác thanh niên thông qua việc tuyên truyền, cập nhật thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của Bộ; chủ động lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên vào đề án, chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn của đơn vị…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức trẻ. Tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật” và Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ của đất nước…

Cùng với đó là xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại các chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên Việt Nam.    

Nguồn: Pháp luật Việt Nam – TH: THPL

Cùng chuyên mục