Cấp xã được quyết định chủ trương đầu tư là khó khả thi

Audio THPL
10-01-2022 15:14

(THPL) - Thực tế cho thấy, đối với thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng Nhân dân cấp huyện, xã trong một số trường hợp, Hội đồng Nhân dân cấp huyện, đặc biệt cấp xã, không đủ năng lực để quyết định chủ trương đầu tư

Ngày 10/1, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật, trong đó có Luật Đầu tư công. Tại buổi thảo luận, có ý kiến đại biểu cho rằng, phân cấp thẩm quyền cho cấp xã quyết định chủ trương đầu tư là khó khả thi.

Cụ thể, nêu quan điểm về khung pháp luật đối với hoạt động đầu tư công, đại biểu Trần Kim Yến, đoàn TP.HCM cho rằng, tuy đã có những bước tiến trong quá trình hoàn thiện, nhưng việc phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư cho chính quyền địa phương vẫn còn một số quy định cần được tiếp tục xem xét sửa đổi bổ sung nhằm đạt được tính khả thi cao trong quá trình áp dụng pháp luật.

Theo đại biểu Trần Kim Yến, đối với thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã, thực tế cho thấy, trong một số trường hợp, Hội đồng Nhân dân cấp huyện, đặc biệt cấp xã không đủ năng lực để quyết định chủ trương đầu tư nhưng pháp luật đầu tư công hiện hành chưa có quy định nào để tạo điều kiện cho Hội đồng Nhân dân có thể báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp trên quyết định chủ trương đầu tư.

Bên cạnh đó, việc phân cấp thẩm quyền cho chính quyền cấp xã quyết định chủ trương đầu tư dự án cho thuê cũng khó có khả năng triển khai trên thực tế. Trong khi đó, năng lực của Hội đồng Nhân dân, UBND cấp xã trong nhiều trường hợp không đủ để thực hiện các bước thẩm định, báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư do chính quyền cấp xã không có các cơ quan chuyên môn như ở cấp tỉnh, huyện…

Nhấn mạnh, những quy định của Luật đầu tư công năm 2019 trong phân cấp thẩm quyền của UBND cấp xã chưa phù hợp với quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương dẫn đến thiếu tính khả thi, khó triển khai trên thực tế.

 Đại biểu Trần Kim Yến cho rằng, để công tác thực thi pháp luật đạt hiệu quả cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định về pháp luật đầu tư công, trong đó quan tâm đến quy định về cơ cấu tổ chức của UBND cấp xã cũng như năng lực thực tiễn của đội ngũ công chức cấp xã trong việc đáp ứng phân cấp thẩm quyền trong lĩnh vực đầu tư công.


Nguồn: VOV – TH: THPL

Cùng chuyên mục