Chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động từ ngày 1-1-2021

Audio THPL
22-09-2020 10:54

(THPL)- Từ ngày 1-1-2021, hợp đồng lao động chỉ được giao kết theo một trong hai loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động 2019, từ ngày 1-1-2021, hợp đồng lao động chỉ được giao kết theo một trong hai loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn. 

Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong 2 loại sau đây:

1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Khi Hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết Hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết Hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết.

Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết Hợp đồng lao động mới thì Hợp đồng lao động xác định thời hạn đã giao kết trở thành Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trường hợp hai bên ký kết Hợp đồng lao động mới là Hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết Hợp đồng lao động  không xác định thời hạn

Như vậy: Từ ngày 1-1-2021 sẽ chỉ còn 02 loại Hợp đồng lao động thay vì 03 loại như quy định hiện nay tại Bộ luật lao động 2012.    

Nguồn: Người Lao động – Clip: Thanh Niên - TH: THPL

Cùng chuyên mục