Chính sách mới thuế, lệ phí, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 4/2019

28-03-2019 18:31 28,560

(THPL) - Bắt đầu từ tháng 4/2019 ban hành những chính sách mới như: quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm, hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tài chính vi mô.

Với quy định mới về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất có hiệu lực từ ngày 10/4/2019, Nghị định 20 sửa đổi Nghị định 140 về lệ phí trước bạ, trong đó sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất.

Cụ thể, giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

So với quy định hiện hành, Nghị định 20 bổ sung trường hợp đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành.

Bên cạnh đó, Thông tư 04 ban hành về lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm năm 2019 hơn 55.000 tá. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.

Thông tư 04 có hiệu lực từ ngày 17/4/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

Cuối cùng là hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tài chính vi mô được áp dụng theo thông tư 05 hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô (TCVM), hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho Tài chính vĩ mô được chia thành 08 loại tài khoản.

Trường hợp Ngân hàng Nhà nước cần bổ sung tài khoản cấp 1 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1 về tên, ký hiệu, nội dung kết cấu để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Thông tư 05 cũng quy định về hệ thống báo cáo tài chính của tài chính vĩ mô bao gồm: Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Thông tư 05 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/4/2019 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2020.

TH: Thu Thảo

 

Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục