Chống nóng tại các chốt kiểm dịch ở Thái Nguyên bằng thùng container

Audio THPL
17-06-2021 17:45