Cơ chế kiểm soát quyền lực không chặt chẽ sẽ còn nhiều cán bộ sa ngã

(TVPL)- Ông Nguyễn Bá Thuyền: “Cơ chế kiểm soát quyền lực chưa chặt chẽ, dẫn đến những cá nhân lạm quyền, lộng quyền và tư lợi cho bản thân”.

Thứ bảy, 28/01/2023 14:58
Nguồn: Giáo dục Việt Nam