Đại đoàn kết toàn dân tộc - tư tưởng nhất quán trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ

Audio THPL
14-05-2020 09:25

(THPL) - Đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi theo Bác, đoàn kết là lực lượng vô địch để khắc phục mọi khó khăn, là vấn đề sống còn, quyết định thành công của cách mạng.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi theo Bác, đoàn kết là lực lượng vô địch để khắc phục mọi khó khăn, là vấn đề sống còn, quyết định thành công của cách mạng.

Với nhãn quan chính trị sắc bén và tinh thần nhân văn cao cả, suốt cả cuộc đời, Bác Hồ đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện một hệ thống quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, tích cực truyền bá tư tưởng đoàn kết trong toàn Đảng và các cấp chính quyền, trong các tầng lớp nhân dân, kể cả đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc.

Trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa I, để mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mời tất cả những người ngoài Mặt trận Việt Minh cùng đứng chung danh sách ứng cử. Hành động này chứng tỏ Chính phủ luôn tôn trọng người tài năng, đoàn kết mọi lực lượng yêu nước, thiện tâm thiên chí vì quyền lợi tối cao của dân tộc.

Sau chiến tranh, việc tập hợp sức mạnh của đồng bào cả nước trên mặt trận thống nhất để xây dựng đất nước luôn được chú trọng. Đối với các thành phần tôn giáo, Hồ Chí Minh luôn nêu cao tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.


Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Cùng chuyên mục

Theo dõi truyền hình pháp luật