Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên” hiện nay

Audio THPL
19-08-2019 16:01 6,131

(THPL) - Di chúc được Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo vào năm 1965 và qua một số lần sửa chữa, được hoàn chỉnh vào tháng 5/1969. Di chúc được chắt lọc tình cảm và suy nghĩ cả cuộc đời, nên dù chỉ “để lại mấy lời”, “chỉ nói tóm tắt vài việc” với vẻn vẹn hơn 1.000 chữ, nhưng lời nào trong Di chúc cũng đầy sức nặng, việc nào cũng rất hệ trọng.

Di chúc của Bác Hồ được viết vào lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang ở thời kỳ ác liệt nhất, nhưng với tầm nhìn rộng lớn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đặc biệt đến công việc chăm lo đào tạo, bồi dưỡng thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng cho đời sau. 

Theo Người: “Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì lợi ích cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không lợi gì cho loài người”.

Vì vậy, vấn đề rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên không chỉ của từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, mà còn là yêu cầu bắt buộc đối với thế hệ trẻ cách mạng. Có như vậy, chúng ta mới hoàn thành được công việc cách mạng khó khăn, đưa cách mạng đi đến thắng lợi, đồng thời mới có thể bảo đảm kế thừa, phát huy những thành quả cách mạng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh phải ưu tiên phát triển giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Thực hiện lời căn dặn của Người, trong những năm qua, Đảng ta luôn coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên thành lớp người vừa “hồng”, vừa “chuyên”, kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

Thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thấm nhuần lý tưởng cách mạng của Đảng là “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay không ngừng phấn đấu, đóng góp không nhỏ trí lực và công sức của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Thực trạng trên càng minh chứng, lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù đã trải qua 50 năm, vẫn còn nguyên tính thời sự và cấp thiết. Tư tưởng của Người cho thấy cần phải thực hiện tốt chiến lược “trồng người” và bồi dưỡng thế hệ trẻ đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới. Muốn vậy, thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, xây dựng một hệ tiêu chí chi tiết, cụ thể để có thể đánh giá đúng thực trạng công tác thanh niên. Thứ hai, các cấp ủy đảng, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức đoàn cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các chủ thể xã hội khác trong thực hiện chức năng lãnh đạo, quản lý thanh niên và công tác thanh niên. 

Thứ ba, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, cần đổi mới nội dung và phương thức giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt là nhận thức rõ vị trí, vai trò to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới, nâng cao tính hiệu quả, thiết thực của các phong trào, chương trình hành động của Đoàn Thanh niên. Qua đó, phát huy tinh thần sáng tạo, tiên phong, xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên. 

Cuối cùng là bản thân từng đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ nói chung cần tự giác, chủ động. Đứng trước thời cơ và những thách thức mới, mỗi đoàn viên, thanh niên cần ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình và chuẩn bị một hành trang tri thức, bản lĩnh sống, bản lĩnh chính trị vững chắc, để tự tin gánh vác nhiệm vụ "là rường cột nước nhà" như lời Bác căn dặn.

Nguồn: Tiến sĩ Phạm Ngọc Hùng (Tạp chí Cộng Sản) – Video: THVL

Cùng chuyên mục