Diễn đàn nâng cao tuyên truyền về sử dụng hiệu quả năng lượng cho phát triển bền vững.

(TVPL) - Hưởng ứng cuộc vận động tiết kiệm năng lượng, tiến tới thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Diễn đàn được tổ chức nhằm phát huy, nâng cao vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, góp phần cho phát triển bền vững của đất nước.

Thứ hai, 04/09/2023 22:58
Nguồn: TVPL