Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống: Củng cố, nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ

Audio THPL
21-09-2021 11:21

(THPL)- Việt Nam đang trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nền hành chính nhà nước. Trong lĩnh vực pháp chế và kỷ luật nhà nước, không hiếm hiện tượng lợi dụng những hiểu biết về pháp luật, kỷ luật nhà nước để “luồn lách” pháp luật, kỷ luật. Vì vậy, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức không chỉ là lượng tri thức đạt được mà còn là tình cảm, bản lĩnh, động cơ, hình thành được lý tưởng trong hoạt động.

Phó giáo sư – Tiến sĩ Vũ Thư - Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam – khẳng định, cán bộ, công chức là lực lượng đóng vai trò quyết định đối với chất lượng, hiệu quả vận hành của hệ thống chính trị. Để xây dựng, củng cố và nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và tuân thủ pháp luật, kỷ luật nhà nước của cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, PGS.TS. Vũ Thư cho rằng, cần tập trung vào một số giải pháp.

Thứ nhất, đẩy mạnh nghiên cứu sâu sắc và hệ thống lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hướng đến thực tiễn, bối cảnh mới, đáp ứng nhu cầu thực tế của cán bộ, công chức. Theo PGS.TS. Vũ Thư nhận định chúng ta có thể tiến hành điều tra một cách nghiêm túc xem xét không chỉ cái cần cho họ mà cả cái họ cần để đáp ứng nhu cầu của người học là các cán bộ, công chức.

Thứ hai, thực hiện giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng theo quan điểm xét đến hiệu quả cuối cùng là kết quả xây dựng, củng cố và nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ và tuân thủ pháp luật, kỷ luật của cán bộ, công chức. Vì vậy, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức không chỉ là lượng tri thức đạt được mà còn là giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng về tình cảm, bản lĩnh, động cơ, hình thành được lý tưởng trong hoạt động cần thiết. 

Thứ ba, thay đổi cơ bản phương pháp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trong xây dựng, củng cố và nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ và tuân thủ pháp luật, kỷ luật của cán bộ, công chức. Do đó, người học phải là chủ thể tích cực, chủ động đối với nhận thức của bản thân dưới sự hướng dẫn của người thầy. PGS.TS. Vũ Thư cho rằng, về mặt hình thức, quy tắc “thầy giảng, trò nghe” cần phải được thay bằng dạy học và học theo hướng chủ yếu là trao đổi, thảo luận.

Thứ tư, xây dựng, củng cố và nâng cao ý thức, trách nhiệm công vụ và tuân thủ pháp luật, kỷ luật của cán bộ công chức gắn liền với thực tiễn công tác cán bộ, công chức, bao gồm công tác bầu cử, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đánh giá cán bộ.

Thứ năm, sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng, củng cố và nâng cao ý thức, trách nhiệm công vụ và tuân thủ pháp luật, kỷ luật của cán bộ, công chức. Ý thức, trách nhiệm công vụ, tuân thủ pháp luật, kỷ luật của cán bộ, công chức không thể đi chệch quỹ đạo, không thể không chứa đựng yếu tố dân chủ.

Thứ sáu, tạo lập và duy trì một môi trường lành mạnh cho việc hình thành, củng cố và nâng cao ý thức, trách nhiệm công vụ và tuân thủ pháp luật, kỷ luật của cán bộ, công chức. Môi trường công tác của cán bộ, công chức là một trong những yếu tố gắn liền với chất lượng, hiệu quả công tác cũng như sự hình thành, củng cố và nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ.

PGS.TS. Vũ Thư nhận định, môi trường lành mạnh, có trật tự, có đạo đức, nhân ái sẽ là các yếu tố tác động mạnh và có tính chất quyết định đến ý thức của cán bộ, công chức. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin thì hoàn cảnh tạo ra con người trong chừng mực con người tạo ra hoàn cảnh đó. Cần chủ động tạo ra môi trường đó bằng hoạt động tổ chức có ý thức, thống nhất để kết hợp được các yếu tố chủ quan và khách quan để hình thành môi trường theo mục đích mong muốn.


Nguồn: PLVN

Cùng chuyên mục