Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống: Kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí

Audio THPL
13-09-2021 08:55

(THPL)- Bên cạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng thì thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là vấn đề lớn trong giai đoạn hiện nay. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao… Trên cơ sở những kết quả, bài học kinh nghiệm trong công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực trong thời gian qua, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí; không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Về các giải pháp thực hiện, ngoài việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác trong cán bộ, đảng viên - nhất là người đứng đầu, Đại hội XIII cũng xác định phải đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế - xã hội, về kiểm tra, giám sát và PCTN, lãng phí. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí; kịp thời thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện tham nhũng, lãng phí…

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ (11/8), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu phải kiên trì, kiên quyết đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để “không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng”. Cùng với đó, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, vin cớ rằng việc đấu tranh PCTN, tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí dẫn đến làm “cầm chừng”, “phòng thủ”… trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Vấn đề chống lãng phí cũng được các đại biểu Quốc hội (QH) quan tâm, thảo luận sôi nổi tại nghị trường. Tại các phiên họp của Kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV diễn ra vào tháng 7 vừa qua, các đại biểu cho rằng, để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào chiều sâu, chúng ta cần phải tổ chức tốt hơn công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Đặc biệt, trong các loại lãng phí thì lãng phí về thời gian tiêu tốn nhiều tiền bạc nhất. Bởi vậy, để tiết kiệm thời gian phải khuyến khích sự năng động, sáng tạo của các địa phương. Nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, quy định về giãn cách làm hạn chế việc đi lại thì việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương triệt để sẽ giảm đi nhiều khâu trung gian, nhiều thủ tục. 

Tại nhiều phiên họp của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu phải phân cấp, phân quyền mạnh hơn, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân rõ ràng hơn, phải căn cứ thực tiễn tình hình địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép” linh hoạt, sáng tạo, đúng hướng, hiệu quả; chống dịch tốt thì mới phát triển kinh tế - xã hội tốt. Tuy nhiên, việc phân cấp, phân quyền phải trên tinh thần “đúng vai, thuộc bài” và Chính phủ không làm thay cho tỉnh, huyện, xã; qua đó nâng cao năng lực, khả năng thực hiện của cấp dưới, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Những quan điểm, chỉ đạo trên cho thấy tầm quan trọng của công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là vấn đề lớn mà Đảng, Nhà nước đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy cần tiếp tục có những giải pháp đồng bộ, phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả, không để lãng phí trở thành một vấn đề cản trở sự phát triển, gây bức xúc cho nhân dân.


Nguồn: PLVN

Cùng chuyên mục