Đưa Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Phát huy vai trò các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ an ninh quốc gia

Audio THPL
30-08-2021 12:32

(THPL)- Việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm thu hút sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, làm nền tảng xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân. Đây là một trong những công tác trọng tâm được Bộ Công an đề ra để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII.

Theo Bộ Công an, Nghị quyết Đại hội XIII chỉ ra yêu cầu “kịp thời đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, băng nhóm ma tuý...”. Lực lượng công an nhân dân quán triệt, đề ra mục tiêu cụ thể là “làm giảm tội phạm và các điều kiện, nguy cơ phát sinh tội phạm; chấp hành nghiêm pháp luật, không để bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai;... Tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội”.

Văn kiện Đại hội XIII với việc đề ra các mục tiêu cụ thể, không chỉ cho 5 năm trong nhiệm kỳ tới năm 2025, mà còn có các mục tiêu dài hạn cho 10 năm tới 2030, tầm nhìn đến 2045 gắn với các mốc lịch sử quan trọng của đất nước ta là cơ sở để lực lượng Công an nhân dân quán triệt, nghiên cứu, xác định nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh với các loại tội phạm và ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống.

Để cụ thể hóa tư duy, quan điểm, chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ an ninh quốc gia nói chung và đấu tranh với các loại tội phạm, ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII thành các nhiệm vụ, giải pháp, Bộ Công an đề ra một số công tác mà lực lượng Công an nhân dân cần chú trọng thực hiện tốt.

Trước hết là tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung trọng tâm trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân, tập trung những điểm mới về tư duy, mục tiêu, quan điểm, kế sách bảo vệ an ninh quốc gia từ xa, từ sớm và các định hướng triển khai trong 5-10 năm tới…

Hai là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh với các loại tội phạm và ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, trọng tâm là rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm... 

Ba là, nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh, xác định rõ vị trí, chức năng, mối quan hệ, tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, cả hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an với lực lượng Quân đội và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương trong thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân…

Bốn là, nắm chắc, theo sát các biến động tình hình trong và ngoài nước có tác động đến lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam; dự báo sớm, chính xác các khả năng, tình huống có thể xảy ra, các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia tham mưu để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đối sách xử lý, ứng phó nhằm bảo vệ tối đa lợi ích quốc gia - dân tộc...

Năm là, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn. Tập trung chuyển hóa các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự; triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội; kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thường xuyên tấn công trấn áp tội phạm, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình hình tội phạm phức tạp, kéo dài, hoạt động lộng hành hoặc bao che cho tội phạm.

Cuối cùng là, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của người dân và toàn xã hội đối với các vấn đề liên quan an ninh quốc gia. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm thu hút sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, làm nền tảng xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân…


Nguồn: PLVN

Cùng chuyên mục