Giáo viên tiểu học được chấm điểm 0 từ 20/10/2020

26-09-2020 08:56 1,599

(THPL)- Trong Thông tư 27 về đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư 28 về Điều lệ trường tiểu học của Bộ Giáo dục - Đào tạo, có rất nhiều điểm mới nổi bật liên quan đến giáo viên tiểu học đáng chú ý là "điểm 0" sẽ quay trở lại.

Theo Thông tư 27/2020, trong đánh giá thường xuyên về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục bậc tiểu học và Thông tư 28 về Điều lệ trường tiểu học của Bộ Giáo dục - Đào tạo, có rất nhiều điểm mới nổi bật liên quan đến giáo viên tiểu học đáng chú ý là "điểm 0" sẽ quay trở lại.

Ngoài ra, trong đánh giá định kỳ, bài kiếm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. So với quy định hiện hành tại Thông tư 22/2016, Thông tư 27/2020 đã bỏ quy định "không cho điểm 0" đối với bài kiểm tra của học sinh tiểu học.

Đề kiểm tra định kỳ của học sinh tiểu học được thiết kế phù hợp với yêu cầu cần đạt và các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học, gồm các câu hỏi, bài tập theo các mức:

Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập; Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề có nội dung tương tự; Mức 3: Vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.

Cũng theo đó, vào cuối năm học, căn cứ vào quá trình tổng hợp kết quả đánh giá về học tập từng môn học, hoạt động giáo dục và từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi, giáo viên chủ nhiệm thực hiện đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo bốn mức: Hoàn thành xuất sắc; Hoàn thành tốt; Hoàn thành; Chưa hoàn thành.


Nguồn: Vietnamnet – Video: THĐT - TH: THPL

Cùng chuyên mục