Học viên được cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phải đáp ứng điều kiện gì?

(TVPL) - Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2023/TT-BNV hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP. Trong đó, nêu rõ điều kiện để được cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2023.

Thứ sáu, 26/05/2023 19:27
Nguồn: TVPL - Video: THND, THĐT, TTXVN