Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

Audio THPL
17-04-2021 17:01

(THPL)- Năm năm qua, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ tư vấn, tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác lý luận chính trị, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; khẳng định việc thành lập, củng cố Hội đồng Lý luận Trung ương là chủ trương đúng đắn của Đảng.

Sáng ngày 17/4 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. 

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã nhấn mạnh những kết quả nổi bật của Hội đồng Lý luận Trung ương. Đó là thực hiện tốt xây dựng một số báo cáo tư vấn giúp Trung ương, Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết, kết luận quan trọng về các vấn đề như xây dựng, đồng bộ hoàn thiện thể chế phát triển; định hướng phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, công tác cán bộ....

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả nổi bật của Hội đồng Lý luận trung ương trong 5 năm qua, đặc biệt ghi nhận tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động của Hội đồng Lý luận trung ương trong việc xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII.

Đề cập phương hướng công tác của Hội đồng trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trước hết, Hội đồng Lý luận Trung ương cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa yêu cầu công tác lý luận chính trị trong thời kỳ mới. Đại hội XIII của Đảng xác định tầm nhìn chiến lược và lộ trình, bước đi rất cụ thể để phát triển đất nước trong 5 năm, 10 năm, 25 năm tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Hội đồng cần nỗ lực nhiều hơn nữa để xây dựng được một hệ thống các luận cứ lý luận thực tiễn thật sự khoa học có tính chiến đấu, có sức thuyết phục cao phục vụ một cách thiết thực hiệu quả cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận với các thế lực thù địch phản động đang và sẽ còn diễn ra gay gắt, quyết liệt".

Theo yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến năm 2025 cần hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới; năm 2030 hoàn thiện hơn nền tảng tư tưởng của Đảng, và đến năm 2045 thì sẽ có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.


Nguồn: Tổng hợp – Video: TTXVN – TH: THPL

Cùng chuyên mục