Hướng tới chuyển giao dịch vụ hành chính công

16-10-2020 11:02

(THPL)- Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước vừa xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học về việc có nên giao một số dịch vụ hành chính công cho doanh nghiệp và tổ chức xã hội thực hiện, từ đó có cơ sở để báo cáo đề xuất với lãnh đạo Bộ Nội vụ.

Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước vừa xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học về việc có nên giao một số dịch vụ hành chính công cho doanh nghiệp và tổ chức xã hội thực hiện, từ đó có cơ sở để báo cáo đề xuất với lãnh đạo Bộ Nội vụ. Dù có nhiều ý kiến ủng hộ chủ trương này nhưng cũng có nhiều ý kiến băn khoăn.

Dịch vụ hành chính công là dịch vụ gắn với thẩm quyền hành chính pháp lý của Nhà nước. Đó là các hoạt động như: cấp giấy phép, giấy xác nhận, chứng thực, giấy đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề; hoạt động thu các khoản đóng góp vào ngân sách và các quỹ của Nhà nước; hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và xử lý các vi phạm hành chính…

Xã hội hóa dịch vụ công, trong đó có dịch vụ hành chính công đã được đề ra trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa VII và được chính thức đưa vào văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII; tại Nghị quyết số 18, ngày 25-10-2017 (về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn…) cũng đã yêu cầu chuyển một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm.

Trong chuyển giao một số dịch vụ hành chính công, lợi ích nhìn thấy đầu tiên là đầu việc cắt giảm nhân sự; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được giảm tải công việc. Đây vừa là giải pháp để tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý vừa cải thiện sức ỳ, bảo thủ, quyền và lợi ích nhóm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. 

Về lâu dài, việc chuyển giao sẽ giúp chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công được nâng lên, sự năng động của khu vực ngoài Nhà nước sẽ được phát huy. Tuy nhiên, để đạt được mong muốn, kỳ vọng trên cần những quy định rõ ràng, cụ thể, minh bạch trong quá trình ban hành các tiêu chí, điều kiện để lựa chọn đơn vị tham gia cung ứng dịch vụ hành chính công. Cùng với đó là xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ đối với các đơn vị tham gia cung ứng và cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan để có cơ sở pháp lý rõ ràng, cụ thể.


Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng – TH: THPL

Cùng chuyên mục