Không thanh, kiểm tra quá 2 lần/năm học với một cơ sở giáo dục

Audio THPL
22-10-2019 14:17

(THPL) - Không thanh tra, kiểm tra quá 2 lần trong một năm học đối với một cơ sở giáo dục; trừ các cuộc thanh tra, kiểm tra thi; thanh tra, kiểm tra đột xuất. Đây là nội dung trong hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục &Đào tạo Thái Bình.

Công tác thanh tra, kiểm tra được yêu cầu bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học để xây dựng kế hoạch thanh tra trọng tâm, trọng điểm; kịp thời thanh tra, kiểm tra những vấn đề nóng, phức tạp. 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra, cộng tác viên thanh tra. Tiếp tục chuẩn hóa quy trình hoạt động thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra; tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, tạo chuyển biến rõ nét về tổ chức và hoạt động thanh tra, góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng giáo dục.

Tập trung thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, thực hiện Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật phòng, chống tham nhũng...

Sở Giáo dục & Đào tạo Thái Bình cũng nhấn mạnh việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục. Tập trung thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; việc thực hiện quy định về sáp nhập trường học; công tác quản lý, sử dụng lao động, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động và người học tại các cơ sở giáo dục - nhất là những đơn vị mới sáp nhập.

Cùng với đó, tập trung thanh tra, kiểm tra vấn đề dân chủ trong nhà trường; hoạt động liên kết đào tạo; quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ; công tác thi, công nhận tốt nghiệp; việc thực hiện các quy định về các khoản thu; dạy thêm - học thêm, an toàn trường học, đạo đức lối sống của học sinh, sinh viên và giáo viên.

TH: Dương Cẩm


Nguồn: Giáo dục và Thời đại

Cùng chuyên mục