Không tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020

Audio THPL
02-12-2020 12:43

(THPL)- Căn cứ Thông báo ngày 13/11 của Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 103.000 tấn đường năm 2020.

 Ngày 02/12, Bộ Công Thương cho biết, Căn cứ qui định tại Luật đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá thông báo không tổ chức Phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 do không có thương nhân đăng kí tham gia.

Theo Bộ Công Thương, Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 đã thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 103.000 tấn đường năm 2020 vào ngày 2/12/2020 tại phòng họp tầng 2, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tuy nhiên, đến hết thời hạn nhận hồ sơ ngày 24/11, Hội đồng đấu giá không nhận được hồ sơ tham gia đấu giá nào của thương nhân.

Thông báo này được căn cứ theo Quyết định số 2744 ngày 26/10 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020. Căn cứ Quyết định số 2760 ngày 27/10 của Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 về việc ban hành Qui chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020. Và căn cứ Thông báo ngày 13/11 của Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 103.000 tấn đường năm 2020.


Nguồn: Báo Pháp Luật Việt Nam- Clip: FBNC Vietnam, THĐT- TH: THPL

Cùng chuyên mục