Đang tải

Kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng

Audio THPL
26-01-2022 21:37

(THPL) - Ngày 26/1, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 132 kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng ban.

 Ban Chỉ đạo có 7 Phó Trưởng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, Phó Trưởng ban Thường trực. Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo Tổ công tác liên ngành xây dựng Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng và ban hành Kế hoạch.

Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong phạm vi các bộ, ngành, lĩnh vực mình quản lý và theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, chỉ đạo Tổ công tác liên ngành tổng hợp kết quả tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng trong phạm vi toàn quốc... Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo sẽ tự giải thể.

Thành lập Tổ công tác liên ngành sẽ do một đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng, thành viên là cán bộ thuộc các cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo. Thanh tra Chính phủ là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.


Nguồn: Chính Phủ - TH: THPL

Cùng chuyên mục