Kịp thời xem xét cho những cán bộ tín nhiệm thấp từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác

(TVPL)- Những cán bộ có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Thứ hai, 13/02/2023 10:50
Nguồn: chinhphu.vn