Mãi khắc ghi Di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ

27-05-2019 19:46 1,421

(THPL) - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một văn kiện chính trị hết sức quan trọng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Bản Di chúc đó là tâm nguyện trọn cuộc đời của Người – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ (1969 - 2019), đến ngày hôm nay chúng ta vẫn còn nhiều điểm quan trọng cần đi sâu, và thực hiện lời căn dặn ân tình này của Bác.


Với ước mong của Bác là đất nước ta có một cuộc sống không ngừng vận động, phát triển, ngày càng hạnh phúc, văn minh, tiến bộ sánh vai với các cường quốc trên thế giới, sống trong hòa bình, độc lập, tự do, dân chủ, giàu mạnh vững bền. Kết thúc bản Di chúc, Bác viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Đây cũng là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta, dân tộc ta từng bước hướng tới tương lai tươi sáng của dân tộc.

Bác dặn chúng ta rằng: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Bác là người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta. Để làm điều này, Bác phải bôn ba khắp năm châu bốn biển tiếp cận chủ nghĩa Mác – Lenin, và hoạt động trong Quốc tế cộng sản. Bác đã trải nghiệm trong phong trào cách mạng thế giới, tìm ra chân lý và tổ chức truyền bá lý luận cách mạng, giác ngộ thanh niên Việt Nam yêu nước đi đến thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những điều Bác dặn trên đây, 50 năm qua, cán bộ, đảng viên ta luôn tu dưỡng, phấn đấu, thực hiện lời dạy ân cần của Bác. Tuy nhiên, trong hàng triệu đảng viên, cán bộ của cả nước, với những trình độ nhận thức tư tưởng, cuộc sống và các cương vị công tác, thử thách khác nhau, khó tránh khỏi những người thực hiện không nghiêm, thậm chí vi phạm nghiêm trọng những lời Bác dặn, và họ đã tự đánh mất uy tín, địa vị cũng như vai trò và lòng tin của chính họ đối với Nhân dân, đối với Đảng.

Hiện nay, trong điều kiện kinh tế thị trường hội nhập với thế giới, đất nước tiếp tục đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả những người giữ cương vị quan trọng, từng vào sinh ra tử trong chiến tranh chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, đến nay vẫn bị gục ngã trước uy lực, cám dỗ của danh lợi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta là bậc đại trí, đại nhân, đại dũng. Bác hiểu rất rõ thế hệ trẻ nước ta rất tốt, mọi việc hăng hái xung phong, có chí tiến thủ. Nhưng để trở thành lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng thì phải có lý tưởng cách mạng, có đạo đức cách mạng, có tài năng, trí tuệ, phẩm chất là người chủ tương lai xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Bác luôn căn dặn chúng ta phải tiếp tục có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Bởi vì Nhân dân là chủ thể, là đối tượng phục vụ mà Bác luôn hướng tới. Bác trọng, yêu thương dân, tận tình phục vụ dân, tin dân, quý dân, học dân và gần dân là những nét đặc trưng, nổi bật trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Biết bao nhiêu điều tâm huyết Bác dặn lại Đảng ta, nhân dân ta, các tầng lớp đồng bào trong cả nước, hôm nay và mai sau, chúng ta vẫn mãi thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc những lời căn dặn thiêng liêng trong bản Di chúc lịch sử nhằm thỏa nguyện lòng mong ước của Bác và xứng đáng với sự hy sinh, lòng tin yêu của Bác đối với con cháu mai sau.

TH - Thu Thảo

 

Nguồn: PGS.TS Trần Quang Nhiếp

Cùng chuyên mục