Đang tải

Ngành Tư pháp: Kịp thời phản ứng chính sách với những vấn đề phát sinh trong thực tiễn

Audio THPL
17-01-2022 09:43

(THPL) - Năm 2021, công tác theo dõi thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp được đánh giá đã kịp thời “phản ứng chính sách” đối với những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhất là với những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Trong năm 2021, công tác chuẩn bị tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) được ngành Tư pháp xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC; đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thành công 02 Hội nghị triển khai Luật. Các bộ, cơ quan ngang bộ đã xây dựng, trình Chính phủ “chùm” hơn 30 nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC. 

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu; rà soát, kiểm tra, hướng dẫn việc thi hành pháp luật về XLVPHC và việc chấp hành các quyết định xử phạt được Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương chú trọng thực hiện. Bên cạnh đó, ngành Tư pháp, nhất là các cơ quan tư pháp ở các địa phương, đã tích cực tham gia ý kiến pháp lý đối với nhiều quyết định XLVPHC trước khi cơ quan, người có thẩm quyền quyết định. 

Công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật được gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng pháp luật, đạt được nhiều kết quả tích cực. Cơ quan tư pháp các cấp, tổ chức pháp chế của các bộ, ngành đã kịp thời tham mưu ban hành các kế hoạch triển khai văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được giao.

Thể chế về công tác theo dõi thi hành pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật được các bộ, ngành, địa phương thực hiện ngày càng nền nếp. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022”; tập trung vào việc tổ chức theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 về quản lý, sử dụng đất đai, rừng; về bảo vệ môi trường; về phòng cháy và chữa cháy và nhiều chuyên để khác gắn với lĩnh vực quản lý của từng bộ, ngành phù hợp với bối cảnh phòng chống dịch bệnh.

Qua đó, kịp thời “phản ứng chính sách” đối với những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhất là với những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chú trọng thực hiện các giải pháp để cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02.

Năm 2022, Bộ Tư pháp cho biết sẽ tổ chức thi hành tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Tập trung xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, tập huấn, hướng dẫn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.


Nguồn: PLVN

Cùng chuyên mục