NHNN bổ sung biện pháp can thiệp sớm để kiểm soát TCTD có dấu hiệu yếu kém

(TVPL)- Luật các TCTD sửa đổi bổ sung một số quy định hiện hành về nâng cao năng lực quản trị, điều hành, xử lý tình trạng sở hữu chéo, cảnh báo sớm, can thiệp sớm với các TCTD yếu kém, giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần cũng được quy định nhằm tăng cường tính đại chúng của TCTD cổ phần

Thứ năm, 27/10/2022 17:03
Nguồn: Tổng hợp – Video: VTC