Quảng Trị: Công trình kém chất lượng, đổ lỗi cho gạch không nung

Audio THPL
07-06-2019 13:48