Quảng Trị: Triệu Phong tích cực hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới

(TVPL) - UBND tỉnh Quảng Trị đã xác định lộ trình xây dựng 04 huyện đạt nông thôn mới đến năm 2025, trong đó, quyết tâm phấn đấu đưa huyện Triệu Phong đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023. Theo bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện Triệu Phong có 23 chỉ tiêu đạt, 13 chỉ tiêu chưa đạt. Hiện nay, 100% xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới, đây là tiền đề để huyện phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2023.

Thứ ba, 01/08/2023 18:58
Nguồn: Lê Hoàn - TVPL