Sửa đổi Luật Dầu khí: Xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi hơn

19-10-2020 12:14

(THPL)- Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) để loại bỏ các bất cập, vướng mắc phát sinh hiện nay, đồng thời tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho nhà đầu tư; góp phần cải thiện môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí.

Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) để loại bỏ các bất cập, vướng mắc phát sinh hiện nay, đồng thời tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho nhà đầu tư; góp phần cải thiện môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí.

Luật Dầu khí ra đời năm 1993 là mốc quan trọng đánh dấu sự hình thành của hệ thống các văn bản pháp lý về dầu khí và được bổ sung, sửa đổi vào năm 2000 và năm 2008 để từng bước hoàn thiện.

Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế và trong nước đã có nhiều thay đổi, tác động lớn đến sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam. Trong quá trình thực hiện hoạt động dầu khí đã phát sinh một số bất cập, vướng mắc chưa được điều chỉnh bởi Luật Dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật; quy định chưa phù hợp hoặc chưa đồng bộ, chồng chéo với các quy định pháp luật khác.

Bộ Công Thương nêu rõ, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định mang tính đặc thù của hoạt động dầu khí chưa được quy định đầy đủ, rõ ràng; khắc phục những bất cập, chồng chéo với các quy định pháp luật có liên quan; bổ sung các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư phù hợp với tình hình thực tế.

Cụ thể: Điều chỉnh, bổ sung các quy định về hợp đồng dầu khí theo hướng thời hạn hợp đồng cần linh hoạt hơn, có chính sách ưu tiên gia hạn cho người điều hành hiện tại; cho phép giữ lại phát hiện nhỏ không có giá trị phát triển ở hiện tại, tuy nhiên có thể có tiềm năng ở những kế hoạch khác; bổ sung các quy định để mở rộng phạm vi đầu tư của dự án dầu khí thượng nguồn cho cả một số hạng mục trên bờ (trước đây thuộc dự án trung nguồn và hạ nguồn) để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc đầu tư vào chuỗi giá trị khí của ngành dầu khí…


Nguồn: Công thương – TH: THPL

Cùng chuyên mục