Tăng cường kiểm tra giáo viên trong đổi mới phương pháp dạy học

Audio THPL
15-09-2019 10:13

(THPL) - Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020, yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, hạn chế trong quá trình thực hiện chuyên môn nghiệp vụ. Biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá

Giáo viên sẽ được kiểm tra toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tổ chức kỉ luật; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, của học sinh và nhân dân, tinh thần đoàn kết, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ đối với nhân dân và người học.

Bên cạnh đó, giáo viên sẽ được kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn theo hướng đổi mới. Các nội dung được kiểm tra gồm: Hồ sơ của giáo viên theo Điều lệ trường học; việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, quy định về dạy thêm học thêm; việc kết hợp dạy văn hóa với dạy nghề.

Giáo viên sẽ được kiểm tra việc đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá. Theo đó, các giáo viên được yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, gắn với đặc thù từng cấp học, tích hợp liên môn, gắn khoa học bộ môn với thực tiễn đời sống, đa dạng hóa việc tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp và định hướng hoạt động cho người học.

Giáo viên cũng được yêu cầu kiểm tra sử dụng thí nghiệm, thực hành, thiết bị dạy học; kiểm tra trực tiếp hoặc gián tiếp, đối chiếu kế hoạch dạy học với hồ sơ của bộ phận quản lí thiết bị thí nghiệm, giáo án; kiểm tra việc cải tiến, tự sửa chữa các thiết bị dạy học, tự làm đồ dùng day học.

Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục