Thời sự pháp Luật: Năm 2023, đất nông nghiệp khác có chuyển nhượng được không?

(TVPL)- Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Bên cạnh đó, nhà nước bảo đảm cho người sử dụng đất được hưởng những quyền lợi hợp pháp trên đất được giao, kể cả quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất. Vậy theo quy định của pháp luật hiện nay, đất nông nghiệp khác có chuyển nhượng được hay không?

Thứ năm, 18/05/2023 16:44
Nguồn: TVPL