Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06

(TVPL) - Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục duy trì quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06.

Thứ hai, 12/02/2024 08:55
Nguồn: TVPL