Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII”

(TVPL) - Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII".

Thứ tư, 28/02/2024 08:32
Nguồn: TVPL