Tọa đàm Pháp luật trực tuyến: Những vấn đề pháp lý về quyền khởi kiện của cổ đông trong công ty cổ phần

16-05-2019 14:25 5,389

Chủ đề 1: PHÁP LÝ CHUNG VỀ CÁC QUYỀN CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Chủ đề 2: THỰC TRẠNG NGÀY CÀNG NHIỀU VỤ KIỆN DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN " Chủ đề 3: THỰC TRẠNG NGÀY CÀNG NHIỀU VỤ KIỆN HÌNH SỰ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN" Chủ đề 4: CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CẦN NẮM VỮNG LIÊN QUAN QUYỀN KHỞI KIỆN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN"

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục