Đang tải

TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị: Phật giáo hòa hợp hộ quốc an dân

26-01-2022 17:16

(THPL)- Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở thành phố Đông Hà gặt hái nhiều kết quả đáng mừng. Góp phần vào thành quả chung ấy có sự đóng góp không nhỏ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đông Hà và các tăng, ni, phật tử.

Tình hình “Phật giáo Đông Hà tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng văn minh đô thị” được xây dựng nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân và tăng ni, phật tử tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng văn minh đô thị. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tăng ni, phật tử; chủ động phát hiện và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động lợi dụng Phật giáo để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự; xây dựng mối quan hệ gắn bó tin cậy giữa lực lượng Công an thành phố với Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, chức sắc, chức việc trong cộng đồng Phật giáo trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Từ mô hình đầu tiên được triển khai tại chùa Lập Thạch, phường Đông Lễ năm 2018, đến nay, mô hình đã được nhân rộng tại Chùa Nghĩa An (phường Đông Thanh), Chùa Điếu Ngao (phường 2), Chùa Đại Áng (phường Đông Lương) và chùa Kiều Đàm (phường 4). 100% tăng ni, phật tử sinh hoạt tại các chùa đã ký cam kết thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo lý Phật pháp và tích cực tham gia các hoạt động do chính quyền địa phương phát động.

Triển khai thực hiện mô hình, thông qua các buổi sinh hoạt tín ngưỡng tại các cơ sở Phật giáo, Công an TP Đông Hà đã tiến hành lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quyền tự do tôn giáo; những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; tội phạm lợi dụng các vấn đề về tôn giáo, dân tộc nhằm hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động tăng ni, phật tử tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế ở địa phương.

Bên cạnh đó, các chức sắc trong Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố đã tích cực ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp trong tuyên truyền vận động phật tử không tham gia các tà đạo, đạo lạ, mê tín, dị đoan; xây dựng nếp sống văn hóa; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong việc cưới hỏi, tang lễ; vận động tín đồ quản lý, giáo dục người thân trong gia đình, không tham gia các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, sử dụng trái phép chất ma túy; thực hiện đúng đường hướng hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp - dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, xây dựng cuộc sống “Tốt đời, đẹp đạo”… Đặc biệt, trong năm 2021, đã tuyên truyền, vận động phật tử thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Với sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo thành phố Đông Hà, cùng đường hướng hành đạo theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, với tinh thần yêu nước, hòa hợp dân tộc, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Giaso hội Phật giáo Việt Nam, tin tưởng rằng Giaos hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đông Hà cùng với tăng, ni, phật tử cả nước nói chung, thành phố Đông Hà nói riêng gắn bó với dân tộc đoàn kết, hòa hợp, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước, thực sự xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam “Đoàn kết, Hộ quốc, an dân”.


Nguồn: Truyền hình Pháp luật

Cùng chuyên mục