Đang tải

TP HCM triển khai Nghị quyết về xóa nợ thuế

02-10-2020 16:23 12,453

(THPL)- UBND TPHCM giao Cục Thuế thành lập Ban chỉ đạo triển khai khoanh, xóa nợ thuế… đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước.

Mới đây, UBND TP HCM vừa có chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

 Theo đó, Cục Thuế TP HCM sẽ phải thành lập Ban chỉ đạo để triển khai tuyên truyền, phố biến kịp thời những nội dung của Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính. Phân loại nợ theo từng địa bàn, theo từng đối tượng được xử lý nợ đảm bảo chính xác và lập văn bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký giữa cơ quan quản lý thuế với UBND cấp xã về việc người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký để trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý nợ từ ngày 1/7/2020.

Bên cạnh đó, kiểm tra, xác định đối tượng nợ thuế và các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp; cung cấp cho cơ quan đăng ký kinh doanh danh sách, thông tin các doanh nghiệp được khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế; công khai quyết định khoanh nợ tiền thuế, quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế...

UBND quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã nơi người nộp thuế có trụ sở kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kịp thời cho cơ quan thuế trong việc lập hồ sơ xử lý nợ và xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thành phố cũng giao các cơ quan liên quan cung cấp cho cơ quan quản lý thuế thông tin về việc người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể; có quyết định giải thể; các quyết định hoặc thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh.


Nguồn: Pháp luật Plus – Video: VTV - TH: THPL

Cùng chuyên mục