TPHCM: Tiếp tục khoanh nợ, giãn nợ, giảm thuế, phí cho doanh nghiệp

(THPL)- Ông Đào Minh Chánh cho biết, với từng lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, đầu tư công… TPHCM đã chỉ rõ trọng tâm cần thực hiện nhằm giúp DN phục hồi nhanh hoạt động. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm theo hướng đảm bảo an toàn.

Thứ bảy, 07/05/2022 12:04
Nguồn: Đầu tư tài chính – Video: Nhân dân TV, THĐT, THVL