Triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân

(TVPL)- Bộ Nội vụ hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị. Trong đó, triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân.

Thứ bảy, 22/04/2023 20:07
Nguồn: TVPL- Video: VTV24, VTC Now, VTC14