Trò chuyện với ông Mitchell Phạm, doanh nhân gốc Việt, Chủ tịch Hiệp hội NZTech

03-03-2017 13:17 3,094