Việt Nam - Cuba chia sẻ kinh nghiệm về công tác tư tưởng, tuyên giáo, xây dựng Đảng

Audio THPL
19-11-2021 10:09

(THPL) - Ngày 18/11, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa hội đàm trực tuyến với Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Rogelio Polanco.

Tại hội đàm, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác tư tưởng, lấy phương châm “đi trước mở đường”, công tác tư tưởng luôn là một bộ phận cốt lõi, trọng yếu và thường xuyên.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình hiện nay, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh hai nhiệm vụ, giải pháp. Đó là: Nâng tầm tư duy lý luận của Đảng, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp kịp thời cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Tập trung nghiên cứu những nội dung được định hướng theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ và thực hiện đúng, nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong xã hội về các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm về việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu về công tác tư tưởng và xây dựng Đảng. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa về các lĩnh vực thế mạnh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai Đảng; đa dạng hóa các hình thức hợp tác phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Nhân dịp này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã trân trọng mời ông Rogelio Polanco thu xếp sang thăm Việt Nam.


Nguồn: Pháp luật Việt Nam – Video: TTXVN

Cùng chuyên mục