Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Audio THPL
20-08-2021 10:07

(THPL)- Nhằm thực hiện các quan điểm của Đảng về giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, cần tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế. Theo PGS-TS Mai Đức Ngọc, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo (Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò của cán bộ, công tác cán bộ. Người từng khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cũng như từ thực trạng công tác xây dựng Đảng trong những năm qua, tại Đại hội XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. PGS.TS Mai Đức Ngọc nhấn mạnh, đây là điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII khi Đảng rất coi trọng công tác cán bộ và khẳng định đây là một mặt, một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

Gợi mở về các giải pháp để đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, PGS.TS Mai Đức Ngọc cho rằng, trước hết, cần đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng chuyển mạnh quá trình đào tạo, bồi dưỡng từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực của người học. 

Hai là, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập. Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cần chuyển đổi mạnh mẽ phương pháp từ “dạy”, truyền thụ một chiều sang hướng dẫn, huấn luyện cán bộ; chuyển người học từ nghe và tiếp thu thụ động, một chiều sang tự học, tự nghiên cứu. 

Ba là, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Theo PGS.TS Mai Đức Ngọc, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần kết hợp sử dụng đội ngũ giảng viên cơ hữu và đội ngũ giảng viên thỉnh giảng. Sự kết hợp giữa hai đội ngũ giảng viên này sẽ cung cấp cho cán bộ những kiến thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, là yếu tố then chốt để phát triển năng lực cho đội ngũ cán bộ. 

Bốn là, tăng cường đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chuyển đổi mạnh quá trình đào tạo, bồi dưỡng “từ chủ yếu trên lớp, sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý dạy và học trực tuyến, qua internet, truyền hình, các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến thông qua mô phỏng, số hóa bài giảng. 

Theo PGS.TS Mai Đức Ngọc, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trực tuyến là phương pháp để giải quyết một số khó khăn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là trong điều kiện dịch bệnh, thiên tai... khốc liệt. Năm là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cần quán triệt sâu sắc tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng: “Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược hợp tác và hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo. Phấn đấu đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về giáo dục và đào tạo ở khu vực, bắt kịp với trình độ tiên tiến của thế giới, tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế”. 

Thực hiện các quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo cũng như quan điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ, PGS.TS Mai Đức Ngọc cho rằng, thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.


Nguồn: PLVN

Cùng chuyên mục