(THPL) - Trải qua 2 nhiệm kỳ từ 2009 đến nay, Hiệp hội Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã có gần 300 hội viên, phân bố tại 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiệp hội đã cung cấp các thông tin về dự án, cơ hội đầu tư trong và ngoài nước; tư vấn cho các hội viên của Hiệp hội về mặt luật pháp, thủ tục hành chính, chính sách, chủ trương của Nhà nước giúp các Kiều bào đầu tư, kinh doanh tại nước nhà được thuận lợi.

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài: Bắc nhịp cầu đầu tư hữu ích

28-02-2019 15:05

(THPL) - Trải qua 2 nhiệm kỳ từ 2009 đến nay, Hiệp hội Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã có gần 300 hội viên, phân bố tại 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiệp hội đã cung cấp các thông tin về dự án, cơ hội đầu tư trong và ngoài nước; tư vấn cho các hội viên của Hiệp hội về mặt luật pháp, thủ tục hành chính, chính sách, chủ trương của Nhà nước giúp các Kiều bào đầu tư, kinh doanh tại nước nhà được thuận lợi.

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục