Kích thước thật của Sơn Đoòng khi được nối với hang Thung: tăng thêm 1,6 triệu m3

29-05-2019 13:18