Talkshow Người Việt Năm Châu- Nghị sỹ Đức gốc Việt Nguyễn Đắc Nghiệp: Vì sao một người Việt Nam lại ngồi trong tòa thị chính 1 thành phố của Đức?

26-01-2020 09:45 1,410