Chùa Thiên Đức - Sóc Trăng tổ chức lễ hội Pháp Dược Sư Thất Châu.

12-03-2019 07:21 5,203